Noteikumi un nosacījumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā “Noteikumi”) pēc Pircēja apstiprinājuma (iegādājieties, noklikšķinot, lai piekristu Soncare.eu noteikumiem), ir Pircējam un Pārdevējam saistošs juridisks dokuments. nosacījumus tiem, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus noteikumus, kas saistīti ar preču iegādi un pārdošanu Soncare.eu e-veikalā.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā likumā noteiktās prasības.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Jebkura informācija saistībā ar personas datiem, kas ir reģistrēta interneta veikalā Soncare.eu, tiek uzskatīta par konfidenciālu un netiks izpausta.

3. Pircēja tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces Soncare.eu e-veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem.

3.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no pirkuma-pārdošanas līguma, kas noslēgts ar Soncare.eu e-veikalu, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam (pa e-pastu, norādot atgriežamo preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā plkst. 7 (septiņas) preces darba dienas.piegādes datums, tikai tad, ja prece ir nekvalitatīva.

3.3. Noteikumu 3.2. 1. punktā paredzētās Pircēja tiesības tiek īstenotas saskaņā ar 17. augusts ar rīkojumu Nr. 258 apstiprinātie “Preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumi, ja līgumi tiek slēgti, izmantojot sakaru līdzekļus”.

3.4. Noteikumu 3.2. 1. punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja prece nav bojāta vai nav būtiski mainījies tās izskats, kā arī tā nav lietota.

4. Pircēja pienākumi

4.1. Pircējam ir jāmaksā par precēm un tās jāpieņem saskaņā ar šiem Noteikumiem.

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Ja Pircējs mēģina apdraudēt interneta tirdzniecības centra stabilitāti un drošību vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt viņa piekļuvi interneta tirdzniecības centram vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja reģistrāciju. .

5.2. Pārdevējam ir tiesības anulēt savu pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot Pircēju, ja Pircējs, izvēloties 7.2.1. nesamaksā par preci 3 (trīs) darba dienu laikā.

6. Pārdevēja pienākumi

6.1. Pārdevējs apņemas respektēt Pircēja tiesības uz viņam piederošās personas informācijas privātumu, kas norādīta tiešsaistes tirdzniecības centra reģistrācijas veidlapā, izņemot Lietuvas Republikas tiesību aktos un “Personas datu aizsardzības noteikumos” noteiktos gadījumus. .

6.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi saskaņā ar Noteikumu 9.punktā norādītajiem nosacījumiem.

6.3. Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevarot piegādāt Pircējam pasūtītās preces, apņemas piedāvāt līdzīgu vai pēc iespējas līdzīgāku preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogu vai līdzīgu preci, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 3 (trīs) darba dienu laikā, ja ir veikts avansa maksājums.

7. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

7.1. Preču cenas e-veikalā un noformētais pasūtījums ir norādītas EUR ar nodokļiem.

7.2. Pircējs maksā par preci vienā no šiem veidiem:

7.2.1. Maksājums, izmantojot elektronisko banku, ir priekšapmaksa, izmantojot Pircēja izmantoto elektroniskās bankas sistēmu. Lai izmantotu šo maksājuma veidu, pircējam ir jābūt noslēgtam elektroniskās bankas līgumam ar vienu no 8 bankām: AB bankas Swedbank; AB DNB Nord Banka; AB SEB Vilniaus bankas; AB Šiaulių bankas; AB Ūkio bankas; AB Danske Bankas; AB Nordea bankas un AB bankas Snoras. Apmaksājot preces šādā veidā, Pircējs ģenerē maksājumu elektroniskās bankas sistēmā atbilstoši savam apmaksātam pasūtījumam. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz attiecīgo banku, jo visi naudas darījumi notiek bankas elektroniskās bankas sistēmā. Bankas maksājumi Soncare.eu e-veikalā tiek veikti caur www.paysera.lt elektronisko norēķinu sistēmu.

7.3. Maksājot 7.2.1. Pircējs apņemas samaksāt nekavējoties. Iepriekš minētajos gadījumos, ievērojot šo noteikumu 6.2. punktā paredzētās Pārdevēja tiesības veidojas tikai pēc tam, kad ir saņemta samaksa par preci un sāk skaitīties preču piegādes termiņš.

8. Preču piegāde

8.1. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt preču piegādes vietu un kontakttālruni.

8.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces un preces tiek piegādātas norādītajā adresē un pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt pārdevējam pretenzijas par preces piegādi. nepareizajai vienībai.

8.3. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

8.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam preces saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad vajadzīgās preces nav Pārdevēja noliktavā un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču iztrūkumu. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādi.

8.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpumiem, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kas nav saistīti ar preču piegādes noteikumiem. Pircēja kontrole.

8.6. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Ja Pircējs paraksta rēķinu (pavadzīmi) vai citu sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts atbilstošā stāvoklī. Ja Pircējs pamana, ka piegādātās sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), Pircējam tas jāatzīmē rēķinā (pavadzīmē) vai citā piegādes-pieņemšanas dokumentā un Pārdevēja klātbūtnē. vai viņa pārstāvis sastāda brīvas formas sūtījuma pārkāpuma protokolu. Ja Pircējs to neizdara, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, ja šādu bojājumu cēlonis ir iepakojuma bojājumi, kurus Pircējs nav atzīmējis iepriekš minētajā kārtībā.

8.7. Gadījumā, ja Pircējs saskaņā ar Noteikumu 3.2. atsakās no pirkuma līguma, viņam ir pienākums samaksāt visas tiešās izmaksas par preču atgriešanu Pārdevējam saskaņā ar preču iegādes brīdī norādītajām transportēšanas likmēm. Šo Pārdevēja izmaksu summa tiek ieturēta no atmaksājamās naudas, kas Pircējam samaksāta par preci(-ēm). Ja ieskaits nesedz visu Pārdevēja prasījumu, t.i. Pārdevējam radušās preču atgriešanas izmaksas pārsniedz atgrieztās preces(-u) vērtību, atlikušo summu Pircējs apņemas samaksāt Pārdevējam 15 dienu laikā.

9. Produkta kvalitātes garantija un derīguma termiņš

9.1. Katras Soncare.eu e-veikalā pārdotās preces īpašības vispārīgi norādītas katrai precei pievienotajā preces aprakstā.

9.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta tirdzniecības centrā esošās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst faktiskajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ.

9.3. Gadījumos, kad tiesību akti konkrētām precēm nosaka noteiktu glabāšanas laiku, Pārdevējs apņemas šādas preces pārdot Pircējam tā, lai viņam būtu reāla iespēja izmantot šādas preces pirms derīguma termiņa beigām.

10. Atbildība

10.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas anketā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā nenorāda precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām.

10.2. Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja Soncare.eu sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieteikusies tiešsaistes tirdzniecības centrā, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

10.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un tā saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.

10.4. Ja Pārdevēja tiešsaistes tirdzniecības centrā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu mājaslapām, Pārdevējs nav atbildīgs par tajā esošo informāciju vai veiktajām darbībām, neuztur, nekontrolē un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.

10.5. Bojājuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

11. Nobeiguma noteikumi

11.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

11.2. Attiecībām, kas rodas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, ir piemērojami Lietuvas Republikas tiesību akti.

11.3. Visi strīdi, kas rodas no šo noteikumu piemērošanas, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

Close My Cart
Recently Viewed Close
Close

Close
Navigation
Categories